Celem Sympozjum jest przedstawienie najnowszych osiągnięć w badaniach z zakresu metagenomiki, metataksonomiki, metatranskryptomiki, metabolomiki, biologii molekularnej, oddziaływań pomiędzy mikro- i makroorganizmami w różnych środowiskach.

Badania „omiczne” w analizie próbek środowiskowych umożliwiają poznawanie nowych mikrobiomów, monitorowanie składu konsorcjum mikroorganizmów oraz badanie możliwości ich wykorzystania w rolnictwie i ochronie środowiska. Dotychczas, w każdej edycji konferencji uczestniczyło ponad stu naukowców specjalizujących się w badaniach z obszarów naukowych związanych z ekologią mikroorganizmów, fitopatologią, genetyką, mikrobiologią, ochroną środowiska oraz rolnictwem i ogrodnictwem. Podczas Sympozjum zostaną zaprezentowane oraz przedyskutowanie wyniki najnowszych badań metagenomicznych prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych, w tym także postęp w wykorzystaniu nowoczesnych metod badawczych. Ponadto, przedstawiona zostanie dotychczasowa wiedza na temat zastosowania narzędzi „omicznych” najnowszej generacji do analiz m.in. próbek glebowych. Narzędzia metagenomiki umożliwiają testowanie wszystkich populacji mikroorganizmów, występujących w danym środowisku i nierozerwalnie wiążą się z badaniami z zakresu bioinformatyki i analizy danych.

Sympozjum to jest jedynym w Polsce, cyklicznym wydarzeniem naukowym obejmującym wiedzę na temat kompleksowego rozpoznania bioróżnorodności mikroorganizmów w różnych środowiskach. Zapewnia integrację społeczności naukowej, w tym wybitnych specjalistów w danej dziedzinie. Pozwala na przekazywanie sobie wzajemnie wiedzy i doświadczenia, umożliwia nawiązywanie wszechstronnej współpracy oraz pozwala na żywą dyskusję na temat najnowocześniejszych metod badawczych. To również doskonała możliwość do zaprezentowania wyników badań dla młodych adeptów nauki (magistrantów, doktorantów), którzy w miłej atmosferze i pod czujnym okiem profesorów mogą podzielić się swoimi odkryciami.

Niniejsza konferencja będzie okazją do spotkania badaczy wykorzystujących w pracy różne techniki sekwencjonowania i umożliwi kontynuację dyskusji nad skutecznością i wiarygodnością stosowanych metod metagenomicznych w analizie próbek środowiskowych.

Przewidujemy organizację następujących sesji naukowych:

Sesja I – METAGENOMY W BADANIACH EKOSYSTEMÓW

Sesja II – METAGENOMY ŚRODOWISKA GLEBOWEGO

Sesja III – NAUKI OMICZNE (METAGENOMIKA, METATAKSONOMIKA, METATRANSKRYPTOMIKA, METABOLOMIKA) – STAN AKTUALNY, PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ, ZAGROŻENIA

Sesja IV – METAGENOMIKA APLIKACYJNA – WYKORZYSTANIE I ZNACZENIE METAGENOMIKI W BIOTECHNOLOGII, BIOLOGICZNEJ OCHRONIE ROŚLIN ORAZ MONITORINGU JAKOŚCI ŚRODOWISKA

Referaty plenarne wygłoszą:

  • dr hab., prof. IOR-IB Aleksandra Obrępalska-Stęplowska (IOR PIB, Poznań)
  • prof. dr hab. Hanna Mazur‑Marzec (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)
  • prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)
  • dr hab. Krzysztof Treder, (IHAR PIB, Oddział w Boninie),
  • dr hab. Piotr Rozpądek, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

NASZE POPRZEDNIE SPOTKANIA