Za wystąpienia ustne oraz prezentacje posterowe dla młodych naukowców (z tytułem doktora włącznie) przewidziane są nagrody i wyróżnienia.

 Komisja oceniająca wystąpienia ustne:

 • prof. dr hab. Monika Janczarek
 • prof. dr hab. Zofia Piotrowska – Seget
 • prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska
 • dr hab. Maria Chmiel, prof. UR
 • prof. dr hab. Adam Jaworski

 Komisja oceniająca prezentacje posterowe:

 • prof. dr hab. Wanda Małek
 • prof. dr hab. Maria Niklińska
 • prof. dr hab. Magdalena Frąc
 • dr hab. Jolanta Jaroszuk – Ściseł, prof. UMCS
 • prof. dr hab. Wiesław Barabasz
 • dr hab. Mieczysław Błaszczak, prof. SGGW
 • dr hab. Andrzej Mazur, prof. UMCS

Wystąpienia ustne zakwalifikowane do konkursu dla „młodych naukowców”:

 • Goryluk-Salmonowicz A., Popowska M.: Bioróżnorodność jako bariera w rozprzestrzenianiu się antybiotykooporności.
 • Grabski M., Kotlarska E., Łuczkiewicz A., Węgrzyn G., Szymczycha B.: Analiza metagenomiczna minimów tlenowych wskazuje na główne szlaki usuwania azotu z kolumny wody morskiej Bałtyku Wiślanego.
 • Koper P.: Anvi’o czyli: An open-source, community-driven analysis and visualization platform for microbial 'omics.
 • Kruczyńska A., Kuźniar A., Sochaczewska A., Podlewski J., Słomczewski A., Grządziel J., Gałązka A., Wolińska A.: Struktura Bacteroidota w obliczu zróżnicowanych praktyk rolniczych ważnym wskaźnikiem jakości gleb.
 • Maj W., Pertile G., Frąc M..: Porównanie wrażliwości zidentyfikowanych genetycznie grzybów z rodzaju Neosartorya na wybrane ekstrakty roślinne.
 • Malicka M., Magurno F., Piotrowska-Seget Z.: Społeczności grzybów mykoryzowych i endofitycznych w środowisku zanieczyszczonym fenolem i węglowodorami.
 • Oleńska E., Małek W., Woźniak M., Gałązka A., Thijs S., Vangronsveld J.: Mikrobiom koniczyny białej (T. repens) i jego bioremediacyjny potencjał.
 • Panek J. Prezentacja bez danych i analiz omicznych na przykładzie wybranych badań.
 • Pawłowska J., Abramczyk B., Błocka Z., Okrasińska A.: Interakcje grzybów i bakterii w glebach silnie zanieczyszczonych.
 • Sajewicz-Krukowska J., Mirosław P., Jastrzębski J.P., Domańska-Blicharz K., Tarasiuk K., Marzec-Kotarska B.: Analiza profili ekspresji miRNA w śledzionach kurcząc zakażonych astrowirusem kurzym.
 • Sułowicz S., Markowicz A., Dulski M., Nowak A., Bondarczuk K., Borymski S.: Wpływ nanofungicydów na mikrobiom glebowy.
 • Tarnawska P., Swiontek Brzezinska M., Pałubicka K., Krajnik K., Burkowska-But A., Świątczak J., Dembińska K., Kalwasińska A.: Substancje bioaktywne z rodziny Brassicaceae jako alternatywa dla syntetycznych fungicydów i ich wpływ na zróżnicowanie grzybów glebowych.
 • Ważny R., Jędrzejczyk R.J., Domka A., Kosowicz W., Pliszko A., Śmieszek O., Rozpądek P.: Jak metale toksyczne zmieniają mykobiom rośliny?

Prezentacje posterowe zakwalifikowane do konkursu dla „młodych naukowców”:

 • Aleksandrowicz E.: Mykotoksyny fuzaryjne w produktach przemiału ziarna jako wskaźnik jakości.
 • Banach A., Kuźniar A., Kruczyńska A., Jurczyk S., Sochaczewska A., Wolińska A.: Wpływ nawożenia azotowego i sposobu uprawy na mikrobiom gleb rolniczych.
 • Boros-Lajszner E., Wyszkowska J., Borowik A., Kucharski J.: Oddziaływanie metali ciężkich na bakterie w ryzosferze Elymus elongatus i Zea mays.
 • Brankiewicz A., Ważny R., Jędrzejczyk R.J., Domka A., Śmieszek O., Rozpądek P.: Poszukiwanie mechanizmów odpowiedzialnych za uwalnianie fosforu z podłoża przez mikroorganizmy.
 • Ciepiel J: Otoczkowanie nasion – jak zapewnić lepszy start roślinie.
 • Furtak K., Gałązka A., Gawryjołek K., Rutkowska A.: Określenie wpływu mocznika wzbogaconego mikrobiologicznie na potencjał metaboliczny mikroorganizmów glebowych w uprawie pszenicy ozimej.
 • Furtak K., Gałązka A., Grządziel J.: Różnorodność mikrobiomu mady bardzo lekkiej z Małopolskiego Przełomu Wisły oraz jego reakcja na symulowaną powódź.
 • Gawryjołek K., Gałązka A., Feledyn-Szewczyk B.: Zawartość ogólnych oraz łatwoekstrahowlnych białek glebowych spokrewnionych z glomalinami w doświadczeniu z uprawą truskawki w systemie ekologicznym.
 • Gawryjołek K., Gałązka A., Furtak K.:  Porównanie aktywności enzymatycznej gleby uprawnej i leśnej.
 • Gawryjołek K., Gałązka A., Marzec- Grządziel A.: Zróżnicowanie aktywności metabolicznej szczepów bakterii z rodzaju Pseudomonas.
 • Gierut-Kot A., Kafel-Krawczyk I., Góralska K., Jopek M., Ambroziak K.: Wykorzystanie właściwości biocontrol izolatów środowiskowych w warzywnictwie.
 • Goraj W., Kuźniar A., Badaszek K., Podlewski J., Wolińska A.: Analiza mikrobiomu serów długo-dojrzewających oraz sera pleśniowego produkowanego w Gospodarstwie Rolnym Ślesin.
 • Gryta A., Siczek A., Feledyn-Szewczyk B., Frąc M.: Bioróżnorodność metaboliczna zbiorowisk mikroorganizmów zasiedlających liście i owoce różnych odmian truskawki w nawadnianym i nienawadnianym ekologicznym systemie produkcji.
 • Gustab M., Rozpądek P.: Poprawa parametrów fizjologicznych roślin z gatunku Arabidopsis arenosa pod wpływem inokulacji z użyciem endofitycznych drożdży Sporobolomyces ruberrimus.
 • Jach M.E., Kubiński K., Sajnaga E., Juda M., Malm A.: Genetyczne aspekty wykorzystania L-karnityny do produkcji biomasy białkowej przez niekonwencjonalne drożdże Yarrowia lipolytica.
 • Jałowiecki Ł., Borgula J., Płaza G., Harnisz M., Ciesielski S.: Ścieki z komunalnej oczyszczalni ścieków jako źródło genów oporności na fluorochinolony: badania metagenomowe.
 • Konkel R., Fidor A., Grabski M., Toruńska-Sitarz A., Cegłowska M., Szubert K., Pyrć K., Mazur-Marzec H.: Fantastyczne cyjanobakterie – jak je wykorzystać?
 • Koper P., Żebracki K., Wójcik M., Marczak M., Mazur A.: Pangenom bakterii z rodzaju Rhizobium.
 • Kozieł M., Martyniuk S.: Ocena wpływu inokulacji pszenicy ozimej wybranymi szczepami bakterii solubilizujących fosforany.
 • Kozieł M., Martyniuk S.: Występowanie bakterii z rodzaju Azotobacter w różnych typach i grupach granulometrycznych gleb w Polsce.
 • Kozieł M., Martyniuk S.: Zróżnicowanie zdolności szczepów bakterii solubilizujących fosforany do rozpuszczania fosforanu wapnia.
 • Kurzylewska M., Dworaczek K., Turska-Szewczuk A.: Różnorodność gatunków genomowych i profili patogenności Aeromonas so. serogrupy PGO1 izolowanych z tkanek ryb hodowlanych.
 • Kuźniar A., Kruczyńska A., Jurczyk S., Banach A., Podlewski J., Słomczewski A., Wolińska A.: Ograniczanie nawożenia azotowego zmienia sieci mikrobiomu w niszy rolniczej pod uprawą kukurydzy.
 • Marzec-Grządziel A., Gałązka A., Gawryjołek K., Furtak K., Grządziel J.: Charakterystyka jakościowa i ilościowa bakterii obecnych w glebie ekosystemu leśnego i rolniczego.
 • Marzec-Grządziel A., Gałązka A., Grządziel J., Pawlik Ł.: Techniki sekwencjonowania nowej generacji stosowane w badaniach nad wpływem grzybów na wietrzenie biologiczne.
 • Marzec-Grządziel A., Gałązka A.: Sekwencjonowanie pełnego genomu bakterii z rodzaju Achromobacter wyizolowanej z ryzosfery w uprawie kukurydzy.
 • Mącik M., Gryta A., Sas-Paszt L., Frąc M.: Ocena różnorodności genetycznej zbiorowisk bakterii w zdegradowanej glebie nawożonej fosforowym bionawozem.
 • Nowak A., Tyśkiewicz R., Ozimek E., Jaroszuk-Ściseł J.: Wpływ egzopolimerów (EPS) uzyskanych z hodowli Penicillium paneum Pp7 na aktywność enzymów antyoksydacyjnych (CAT, APX, GPX) w tkankach pszenicy.
 • Oleszek M., Kozachok S., Pecio Ł., Oszust K., Frąc M.: Działanie specyficznych metabolitów wtórnych Solidago virgaurea przeciw Fusarium oxysporum i Neosartorya fischeri.
 • Oszust K., Pinzari F., Frąc M.: Wpływ wybranych barwników redoks na funkcjonalność izolatów z rodzajów Verticillum i Trichoderma – aspekt metodyczny.
 • Panek J., Frąc M., Treder K., Pawłowska A., Michałowska D., Vink S.N., Falcão Salles J.: Wpływ kontaminacji gleby patogenem na skład mykobiomu ryzosfery wybranych odmian ziemniaka.
 • Pertile G., Frąc M.: Wpływ octu drzewnego (łac. acetum pyro-lignosum) na wzrost grzyba fitopatogenicznego Botrytis cinerea.
 • Pylak M., Oszust K., Panek J., Frąc M.: Wpływ konsorcjum bakterii Arthrobacter sp., Pesudomonas sp. i Rhodococcus sp. na skład taksonomiczny zbiorowisk grzybów zasiedlających ryzosferę i fylosferę malin w doświadczeniu wazonowym.
 • Pytlak A., Walkiewicz A., Kubaczyński A., Szafranek-Nakonieczna A.: Metanotrofia w agroekosystemach – wpływ praktyk rolniczych na skład mikrobiomów glebowych.
 • Sajnaga E., Skowronek M., Kalwasińska A., Lis M., Kazimierczak W., Jach M.E.: Efekt odporności na nicienie entomopatogeniczne, a skład mikrobioty jelitowej na przykładzie larw owadów z rodziny Scarabaeidae.
 • Serwecińska L., Urbaniak M., Mierzejewska E., Tołoczko W.: Zmiany w strukturze taksonomicznej bakterii i genach lekooporności w glebie nawożonej osadem ściekowym
 • Siebielec S.,  Siebielec G., Ukalska-Jaruga A., Woźniak M., Lewicki A., Pulka J., Szufa S., Piersa P., Adrian Ł.: Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wzbogaconych mikrobiologicznie bionawozów wspomagających zrównoważoną produkcję roślinną i jej adaptację do zmian klimatu, INNO- MIK.
 • Siebielec S., Siebielec G., Dach J., Janczak D., Mazurkiewicz J.: Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wzbogaconych mikrobiologicznie bionawozów wspomagających odporność warzyw w uprawie polowej na suszę, KOMPO-MIK.
 • Siebielec S., Siebielec G., Gmur D.: Rola mikroorganizmów w immobilizacji i fitoekstrakcji pierwiastków ziem rzadkich.
 • Siebielec S., Siebielec G., Ukalska-Jaruga A., Gałązka A., Pecio M., Grzęda E., Kozieł M., Urbaniak M.: Aktywność mikrobiologiczna i plon roślin  w glebie z dodatkiem egzogennej materii organicznej.
 • Siegieda D., Panek J., Frąc M.: Porównanie metod do określania różnicowej obfitości mykobiomu w ekologicznej uprawie truskawki.
 • Szadziul M., Goryluk-Salmonowicz A., Zalewska M., Popowska M.: Wpływ presji antropogenicznej na bioróżnorodność gleb leśnych i ornych w Polsce.
 • Szpilska K., Oszust K., Panek J., Gryta A., Pylak M., Frąc M.: Diagnostyka molekularna grzybów z rodzaju Pezicula – kluczowych patogenów jabłek.
 • Szumigaj-Tarnowska J., Augustyniak J., Uliński Z., Hreczuch W.: Ocena rozwoju grzybów Trichoderma spp. w podłożu pieczarkowym poddanym dezynfekcji gazowym dwutlenkiem chloru.
 • Wielkopolan B., Szabelska-Beręsewicz A., Krawczyk K., Obrępalska-Stęplowska A.: Wpływ insektycydów na mikrobiom larw Oulema spp.
 • Włodarczyk K., Wielbo J.: Zróżnicowanie genetyczne populacji rizobiów funkcjonujących w warunkach wysokiej i niskiej konkurencji międzyszczepowej.
 • Woźniak M., Marzec-Grządziel A., Gałązka A., Frąc M.: Społeczność endofitów bakteryjnych związanych z liśćmi bioenergetycznych drzew – Paulownia elongata x fortunei.
 • Woźniak M., Tyśkiewicz R., Marzec-Grządziel A., Gałązka A., Jaroszuk-Ściseł J.: Potencjał bakterii endofitycznych do produkcji deaminazy ACC.
 • Wójcik M., Koper P., Żebracki K. Mazur A., Marczak M.: Bakterie symbiotyczne roślin z terenów nieuprawianych rolniczo jako źródło genów i funkcji metabolicznych przydatnych w promowaniu wzrostu roślin.
 • Zborowska M., Wyszkowska J., Borowik A., Kucharski J.: Różnorodność mikrobiomu w glebie zanieczyszczonej bisfenolem A obsianej rzepakiem jarym i kukurydzą.
 • Zyzik M., Domka A., Rozpądek P.: Aktywacja elongacji korzeni A. thaliana z udziałem szczepu Sporobolomyces ruberrimus jako przykład roli endofitów w promowaniu wzrostu roślin.
 • Żebracki K., Koper P., Wójcik M., Marczak M., Mazur A.: Globalna odpowiedź transkryptomu Rhizobium leguminosarum na stres środowiskowy.

WYNIKI KONKURSU