Aby zobaczyć dany poster należy kliknąć w jego tytuł – plik pdf z posterem otworzy się w nowym oknie.

LISTA PREZENTACJI POSTEROWYCH:

 1. Aleksandrowicz E.: Mykotoksyny fuzaryjne w produktach przemiału ziarna jako wskaźnik jakości.`          
 2. Baćmaga M., Wyszkowska J., Kucharski J., Borowik A.: Rola typu siedliska leśnego w kształtowaniu właściwości mikrobiologicznych i enzymatycznych gleby.
 3. Banach A., Kuźniar A., Kruczyńska A., Jurczyk S., Sochaczewska A., Wolińska A.: Wpływ nawożenia azotowego i sposobu uprawy na mikrobiom gleb rolniczych.
 4. Bohacz J., Możejko M.: Kształtowanie się różnorodności grzybów glebowych pod wpływem wprowadzonego hydrolizatu keratynowego.
 5. Boros-Lajszner E., Wyszkowska J., Borowik A., Kucharski J.: Oddziaływanie metali ciężkich na bakterie w ryzosferze Elymus elongatus i Zea mays.
 6. Brankiewicz A., Ważny R., Jędrzejczyk R.J., Domka A., Śmieszek O., Rozpądek P.: Poszukiwanie mechanizmów odpowiedzialnych za uwalnianie fosforu z podłoża przez mikroorganizmy.
 7. Ciepiel J: Otoczkowanie nasion – jak zapewnić lepszy start roślinie.
 8. Frąc M., Gryta A., Piotrowska-Długosz A.: Analiza metataksonomiczna zbiorowisk grzybów w profilu gleby płowej pod uprawą pszenicy.
 9. Furtak K., Gałązka A., Grządziel J.: Różnorodność mikrobiomu mady bardzo lekkiej z Małopolskiego Przełomu Wisły oraz jego reakcja na symulowaną powódź.
 10. Furtak K., Gałązka A., Gawryjołek K., Rutkowska A.: Określenie wpływu mocznika wzbogaconego mikrobiologicznie na potencjał metaboliczny mikroorganizmów glebowych w uprawie pszenicy ozimej.
 11. Gałązka A., Marzec-Grządziel A., Varsadiya M., Grządziel J., Pawlik Ł.: Różnorodność i aktywność bakterii pod drzewami jako wskaźnik potencjalnego wietrzenia biologicznego i formowania gleby.
 12. Gałązka A., Marzec- Grządziel A., Varsadiya M., Niedźwiecki J., Gawryjołek K., Furtak K., Przybyś M., Grządziel J.: Populacja grzybów związanych z korzeniami i ich potencjał metaboliczny w glebie ze strefy okołokorzeniowej olszy czarnej, brzozy brodawkowatej i sosny zwyczajnej.
 13. Gawryjołek K., Gałązka A., Furtak K.:  Porównanie aktywności enzymatycznej gleby uprawnej i leśnej.
 14. Gawryjołek K., Gałązka A., Feledyn-Szewczyk B.: Zawartość ogólnych oraz łatwoekstrahowlnych białek glebowych spokrewnionych z glomalinami w doświadczeniu z uprawą truskawki w systemie ekologicznym.
 15. Gawryjołek K., Gałązka A., Marzec- Grządziel A.: Zróżnicowanie aktywności metabolicznej szczepów bakterii z rodzaju Pseudomonas.
 16. Gierut-Kot A., Kafel-Krawczyk I., Góralska K., Jopek M., Ambroziak K.: Wykorzystanie właściwości biocontrol izolatów środowiskowych w warzywnictwie.
 17. Goraj W., Kuźniar A., Badaszek K., Podlewski J., Wolińska A.: Analiza mikrobiomu serów długo-dojrzewających oraz sera pleśniowego produkowanego w Gospodarstwie Rolnym Ślesin.
 18. Gryta A., Siczek A., Feledyn-Szewczyk B., Frąc M.: Bioróżnorodność metaboliczna zbiorowisk mikroorganizmów zasiedlających liście i owoce różnych odmian truskawki w nawadnianym i nienawadnianym ekologicznym systemie produkcji.
 19. Gustab M., Rozpądek P.: Poprawa parametrów fizjologicznych roślin z gatunku Arabidopsis arenosa pod wpływem inokulacji z użyciem endofitycznych drożdży Sporobolomyces ruberrimus.
 20. Jach M.E., Kubiński K., Sajnaga E., Juda M., Malm A.: Genetyczne aspekty wykorzystania L-karnityny do produkcji biomasy białkowej przez niekonwencjonalne drożdże Yarrowia lipolytica.
 21. Jałowiecki Ł., Borgulat J., Płaza G., Harnisz M., Ciesielski S.: Ścieki z komunalnej oczyszczalni ścieków jako źródło genów oporności na fluorochinolony: badania metagenomowe.
 22. Janczarek M., Kozieł M., Kalita M.: Analiza molekularna genów uczestniczących w adaptacji bakterii Rhizobium leguminosarum do niskich temperatur.
 23. Jaroszuk-Ściseł J., Nowak A., Kutyrieva N., Perzanowski M., Słomka A.: Potencjał stymulacyjny i bioremediacyjny niepatogenicznego, endofitycznego szczepu Fusarium oxysporum DEMFo14 zależny od warunków hodowli i obecności metalu ciężkiego (Cd, Pb, lub Zn).
 24. Joniec J., Nowak M., Kowalczyk K., Kwiatkowska E., Kwiatkowski C.: Reakcja populacji mikroorganizmów glebowych na nawiezienie gleby odpadem popieczarkowym.
 25. Kalita M., Wdowiak-Wróbel S., Marek-Kozaczuk M., Sokołowski W., Di Iorio E., De Castro O., Manzo E.: Analiza filogenetyczna endofitycznych promieniowców z rodzaju Micromonospora wyizolowanych z brodawek korzeniowych janowca barwierskiego (Genista tinctoria) rosnącego w południowych Włoszech.
 26. Konkel R., Fidor A., Grabski M., Toruńska-Sitarz A., Cegłowska M., Szubert K., Pyrć K., Mazur-Marzec H.: Fantastyczne cyjanobakterie – jak je wykorzystać?
 27. Koper P., Żebracki K., Wójcik M., Marczak M., Mazur A.: Pangenom bakterii z rodzaju Rhizobium.
 28. Kozieł M., Martyniuk S.: Ocena wpływu inokulacji pszenicy ozimej wybranymi szczepami bakterii solubilizujących fosforany.
 29. Kozieł M., Martyniuk S.: Występowanie bakterii z rodzaju Azotobacter w różnych typach i grupach granulometrycznych gleb w Polsce.
 30. Kozieł M., Martyniuk S.: Zróżnicowanie zdolności szczepów bakterii solubilizujących fosforany do rozpuszczania fosforanu wapnia.
 31. Kurzylewska M., Dworaczek K., Turska-Szewczuk A.: Różnorodność gatunków genomowych i profili patogenności Aeromonas so. serogrupy PGO1 izolowanych z tkanek ryb hodowlanych.
 32. Kuźniar A., Kruczyńska A., Jurczyk S., Banach A., Podlewski J., Słomczewski A., Wolińska A.: Ograniczanie nawożenia azotowego zmienia sieci mikrobiomu w niszy rolniczej pod uprawą kukurydzy.
 33. Maj W., Pertile G., Frąc M.: Porównanie wrażliwości zidentyfikowanych genetycznie grzybów z rodzaju Neosartorya na wybrane ekstrakty roślinne..
 34. Majewska M., Sitarz K., Adamczuk P, Nowak A..: Gleby industrioziemne jako źródło mikroorganizmów o potencjale biotechnologicznym.
 35. Marzec-Grządziel A., Gałązka A., Gawryjołek K., Furtak K., Grządziel J.: Charakterystyka jakościowa i ilościowa bakterii obecnych w glebie ekosystemu leśnego i rolniczego.
 36. Marzec-Grządziel A., Gałązka A., Grządziel J., Pawlik Ł.: Techniki sekwencjonowania nowej generacji stosowane w badaniach nad wpływem grzybów na wietrzenie biologiczne.
 37. Marzec-Grządziel A., Gałązka A.: Sekwencjonowanie pełnego genomu bakterii z rodzaju Achromobacter wyizolowanej z ryzosfery w uprawie kukurydzy.
 38. Mącik M., Gryta A., Sas-Paszt L., Frąc M.: Ocena różnorodności genetycznej zbiorowisk bakterii w zdegradowanej glebie nawożonej fosforowym bionawozem.
 39. Nowak A., Tyśkiewicz R., Ozimek E., Jaroszuk-Ściseł J.: Wpływ egzopolimerów (EPS) uzyskanych z hodowli Penicillium paneum Pp7 na aktywność enzymów antyoksydacyjnych (CAT, APX, GPX) w tkankach pszenicy.
 40. Oleszek M., Kozachok S., Pecio Ł., Oszust K., Frąc M.: Działanie specyficznych metabolitów wtórnych Solidago virgaurea przeciw Fusarium oxysporum i Neosartorya fischeri.
 41. Oszust K., Pinzari F., Frąc M.: Wpływ wybranych barwników redoks na funkcjonalność izolatów z rodzajów Verticillum i Trichoderma – aspekt metodyczny.
 42. Panek J., Frąc M., Treder K., Pawłowska A., Michałowska D., Vink S.N., Falcão Salles J.: Wpływ kontaminacji gleby patogenem na skład mykobiomu ryzosfery wybranych odmian ziemniaka.
 43. Pertile G., Frąc M.: Wpływ octu drzewnego (łac. acetum pyro-lignosum) na wzrost grzyba fitopatogenicznego Botrytis cinerea.
 44. Pylak M., Oszust K., Panek J., Frąc M.: Wpływ konsorcjum bakterii Arthrobacter sp., Pesudomonas sp. i Rhodococcus sp. na skład taksonomiczny zbiorowisk grzybów zasiedlających ryzosferę i fylosferę malin w doświadczeniu wazonowym.
 45. Pytlak A., Walkiewicz A., Kubaczyński A., Szafranek-Nakonieczna A.: Metanotrofia w agroekosystemach – wpływ praktyk rolniczych na skład mikrobiomów glebowych.
 46. Sajnaga E., Skowronek M., Kalwasińska A., Lis M., Kazimierczak W., Jach M.E.: Efekt odporności na nicienie entomopatogeniczne, a skład mikrobioty jelitowej na przykładzie larw owadów z rodziny Scarabaeidae.
 47. Sas-Paszt L., Trzciński P., Lisek A., Głuszek S., Górnik K., Sumorok B., Derkowska E., Frąc M., Przybył M., Weszczak K.: Selekcja szczepów bakterii do hydropogonicznej uprawy sałaty rzymskiej.
 48. Serwecińska L., Urbaniak M., Mierzejewska E., Tołoczko W.: Zmiany w strukturze taksonomicznej bakterii i genach lekooporności w glebie nawożonej osadem ściekowym.
 49. Siebielec S.,  Siebielec G., Ukalska-Jaruga A., Woźniak M., Lewicki A., Pulka J., Szufa S., Piersa P., Adrian Ł.: Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wzbogaconych mikrobiologicznie bionawozów wspomagających zrównoważoną produkcję roślinną i jej adaptację do zmian klimatu, INNO- MIK.
 50. Siebielec S., Siebielec G., Gmur D.: Rola mikroorganizmów w immobilizacji i fitoekstrakcji pierwiastków ziem rzadkich.
 51. Siebielec S., Siebielec G., Ukalska-Jaruga A., Gałązka A., Pecio M., Grzęda E., Kozieł M., Urbaniak M.: Aktywność mikrobiologiczna i plon roślin  w glebie z dodatkiem egzogennej materii organicznej.
 52. Siebielec S., Siebielec G., Dach J., Janczak D., Mazurkiewicz J.: Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wzbogaconych mikrobiologicznie bionawozów wspomagających odporność warzyw w uprawie polowej na suszę, KOMPO-MIK.
 53. Siegieda D., Panek J., Frąc M.: Porównanie metod do określania różnicowej obfitości mykobiomu w ekologicznej uprawie truskawki.
 54. Szadziul M., Goryluk-Salmonowicz A., Zalewska M., Popowska M.: Wpływ presji antropogenicznej na bioróżnorodność gleb leśnych i ornych w Polsce.
 55. Szpilska K., Oszust K., Panek J., Gryta A., Pylak M., Frąc M.: Diagnostyka molekularna grzybów z rodzaju Pezicula – kluczowych patogenów jabłek.
 56. Szumigaj-Tarnowska J., Augustyniak J., Uliński Z., Hreczuch W.: Ocena rozwoju grzybów Trichoderma spp. w podłożu pieczarkowym poddanym dezynfekcji gazowym dwutlenkiem chloru.
 57. Tyśkiewicz R., Nowak A., Ozimek E., Patkowska E., Jaroszuk-Ściseł J.: Indukcja odporności pszenicy przez wyizolowane z ryzosfery Scorzonera hispanica L. szczepy należące do trzech gatunków Trichoderma: T velutinum, T. brevicompactum, T. koningiopsis.
 58. Wdowiak-Wróbel S., Marek- Kozaczuk M., Karaś M., Kalita M., Sokołowkski W.: Analiza filogenetyczna endofitycznych szczepów rodzaju Pseudomonas, wyizolowanych z brodawek korzeniowych Chamaecytisus albus.
 59. Wielkopolan B., Szabelska-Beręsewicz A., Krawczyk K., Obrępalska-Stęplowska A.: Wpływ insektycydów na mikrobiom larw Oulema spp.
 60. Włodarczyk K., Wielbo J.: Zróżnicowanie genetyczne populacji rizobiów funkcjonujących w warunkach wysokiej i niskiej konkurencji międzyszczepowej.
 61. Wójcik M., Koper P., Żebracki K. Mazur A., Marczak M.: Bakterie symbiotyczne roślin z terenów nieuprawianych rolniczo jako źródło genów i funkcji metabolicznych przydatnych w promowaniu wzrostu roślin.
 62. Woźniak M., Marzec-Grządziel A., Gałązka A., Frąc M.: Społeczność endofitów bakteryjnych związanych z liśćmi bioenergetycznych drzew – Paulownia elongata x fortunei.
 63. Woźniak M., Tyśkiewicz R., Marzec-Grządziel A., Gałązka A., Jaroszuk-Ściseł J.: Potencjał bakterii endofitycznych do produkcji deaminazy ACC.
 64. Zaborowska M., Wyszkowska J., Borowik A., Kucharski J.: Różnorodność mikrobiomu w glebie zanieczyszczonej bisfenolem A obsianej rzepakiem jarym i kukurydzą.
 65. Zyzik M., Domka A., Rozpądek P.: Aktywacja elongacji korzeni A. thaliana z udziałem szczepu Sporobolomyces ruberrimus jako przykład roli endofitów w promowaniu wzrostu roślin.
 66. Żebracki K., Koper P., Wójcik M., Marczak M., Mazur A.: Globalna odpowiedź transkryptomu Rhizobium leguminosarum na stres środowiskowy.