dr Agata Goryluk Salmonowicz

adiunkt SGGW (Katedra Biochemii i Mikrobiologii, Instytut Mikrobiologii ) oraz adiunkt UW (Zakład Fizjologii Bakterii, Instytut Mikrobiologii)

Doktor w dziedzinie nauk biologicznych, w zakresie biologia, specjalizacji mikrobiologia. Od momentu uzyskania stopnia naukowego w roku 2013, prowadzi badania związane z mikrobiologią środowiskową. Jej głównym nurtem zainteresowań są mikroorganizmy zasiedlające wnętrze roślin, które niosą za sobą ogromny potencjał aplikacyjny. Jednocześnie, jej rozważania naukowe skupione są wokół problemu rozprzestrzeniania się antybiotykooporności w środowiskach antropogenicznych i środowisku naturalnym. W swoich badaniach wykorzystuje m.in. nowoczesne techniki biologii molekularnej oraz bioinformatyki. Dotychczasowy dorobek naukowy opublikowany został w formie 41 prac twórczych. W obrębie dorobku naukowego znalazło się  kilkanaście artykułów naukowych, z których większość opublikowano w recenzowanych czasopismach zagranicznych posiadających IF, dwie monografie naukowe opublikowane przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN oraz kilkadziesiąt wystąpień konferencyjnych, prezentowanych na zagranicznych lub krajowych konferencjach naukowych.  Laureat konkursu „Doskonała nauka”, moduł „Wsparcie konferencji naukowych” organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2020 roku. Współorganizator III i IV edycji Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego pt. „Metagenomy różnych środowisk” oraz główny organizator V Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego „Metagenomy różnych środowisk” zorganizowanego w roku 2021 w Instytucie Biologii, Katedrze Biochemii i Mikrobiologii SGGW. Członek Rady Programowej SGGW zaangażowanej w modernizację programu kształcenia studiów I stopnia na kierunku Biologia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW. Współautor anglojęzycznego programu studiów kształcenia na nowym kierunku studiów w SGGW – Organic Agriculture and Food Production. Twórca i koordynator siedmiu mikrobiologicznych przedmiotów specjalizacyjnych, w tym jednego w języku angielskim. Promotor 14 prac dyplomowych, w tym siedmiu prac magisterskich.

Od 2015 roku opiekun Studenckiego Koła Naukowego Mikrobiologów “EZA” działającego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Genetycznego od 2014 roku oraz Polskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego od 2019 roku. Od 2018 roku członek zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego pt. Postępy Mikrobiologii – Advancements of Microbiology. Recenzent w dwóch zagranicznych czasopismach naukowych. Kierownik lub wykonawca międzynarodowych i krajowych projektów naukowych finansowanych przez NCN lub Fundusze Europejskie. Obecnie, główny wykonawca ze strony Polski w międzynarodowym projekcie naukowym nr 501-D114-57-0000212 pt. „Biodiversity as an ecological barrier for the spread of clinically relevant antibiotic resistance in the environment – Bioróżnorodność jako ekologiczna bariera dla rozprzestrzeniania się istotnej klinicznie oporności na antybiotyki w środowisku” finansowanym przez NCN w ramach programu BiodivERsA CALL 2018, NCN.