dr hab. Agnieszka Wolińska,

prof. KUL (Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów)

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie mikrobiologia. Specjalizacja: mikrobiologia gleby w zakresie bakterii i grzybów, 21-letnie doświadczenie w badaniach nad aktywnością biologiczną środowiska glebowego.

Dorobek naukowy obejmujący 72 oryginalne publikacje naukowe z IF, 2 monografie naukowe w języku polskim, 2 rozdziały w monografiach w języku angielskim.

Kierownik Katedry Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów w Instytucie Nauk Biologicznych KUL (od 2019 r.). Prodziekan ds. studenckich na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL (od 2022 r.).

Główny organizator III Ogólnopolskiego Sympozjum „Metagenomy różnych środowisk” w roku 2018.

Uczestniczy w międzynarodowych i krajowych projektach naukowych, jako kierownik lub wykonawca.

Członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego od 2017 roku. Recenzent licznych prac naukowych kierowanych do czasopism polsko i angielskojęzycznych  (w tym z IF) oraz w przewodach doktorskich.

Promotor jednego zakończonego i jednego otwartego przewodu doktorskiego. Promotor 26 prac magisterskich i 15 licencjackich.

Trzykrotnie otrzymała nagrodę JM Rektora KUL za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe (2016 r., 2020 r., 2021 r.) oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczne (2018 r.).