prof. dr hab. Magdalena Frąc

Kierownik Laboratorium Mikrobiologii Molekularnej i Środowiskowej oraz Zakładu Badań Systemu Gleba-Roślina Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Prof. dr hab. Magdalena Frąc kieruje Laboratorium Mikrobiologii Molekularnej i Środowiskowej oraz Zakładem Badań Systemu Gleba-Roślina Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, a także sprawuje opiekę nad zakładem inżynierii genetycznej, w którym może być prowadzone zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych zaliczanych do II kategorii zagrożenia. Ze względu na swoje wykształcenie z zakresu ochrony środowiska (Akademia Rolnicza w Lublinie, 2003), biologii molekularnej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2006) i mikrobiologii (Politechnika Łódzka, 2010), w swojej pracy łączy badania z wymienionych obszarów do rozwiązywania problemów współczesnego rolnictwa. W 2007 roku uzyskała stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii – mikrobiologia środowiskowa, w 2013 roku stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, a w 2017 roku otrzymała tytuł profesora nauk rolniczych.

Profesor Magdalena Frąc jest współautorką około 120 publikacji naukowych w baize Scopus, które były cytowane ponad 1600 razy, a jej indeks Hirscha wynosi 21. Jest również współautorką dwóch edycji przewodnika do ćwiczeń z mikrobiologii rolniczej dla studentów uczelni rolniczych, dwóch monografii naukowych, kilku rodziałów w monografiach, bardzo licznych komunikatów konferencyjnych, a także współtwórczynią 9 patentów i 4 zgłoszeń patentowych. Zdążyła już stworzyć własną szkołę naukową, będąc liderką około 20-osobowej grupy badawczej, promotorką 9 doktorantów (5 wypromowanych), opiekunką naukową 3 młodych badaczy realizaujących pod jej kierunkiem krajowe i międzynarodowe projekty naukowe (Diamentowy Grant, Preludium, UNESCO-L’OREAL International Fellowship for Young Women) oraz opiekunką blisko 100 praktykantów i stażystów. Jest laureatką wielu naukowych projektów konkursowych w ramach NCN, NCBR i MNiSW, stypendystką Programu SIMS (Science Infrastructure Management Support) oraz uczestniczką licznych programów międzynarodowych (Horyzont 2020, POWTR, DAAD, COST, ERA-NET, EJP Soil), a także nagród i wyróżnień za osiągnięcia naukowe (Srebrny Krzyż Zasługi, Dyplom JM Rektora UP w Lublinie, List Gratulacyjny Rektora UMCS).

Prof. dr hab. Magdalena Frąc odbyła liczne staże naukowe, podczas których doskonaliła swój warsztat badawczy z zakresu nauk biologicznych i rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem mikrobiologii środowiskowej i mykologii (Uniwersytet we Florencji we Włoszech 2008, 2012; The Research Centre for the Soil-Plant System w Gorizii we Włoszech 2012; Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture National Reference Laboratory and Masarykov University w Brnie w Czechach 2013; Medical Mycological Research Center w Chiba University w Japonii 2014; Göttingen University w Niemczech 2018) oraz koordynacji i zarządzania infrastrukturą badawczą (Fraunhofer Institute MOEZ w Lipsku w Niemczech 2014; Fraunhofer Institute for Cell Therapy and Immunology IZI w Lipsku w Niemczech 2014; Politechnice Drezdeńskiej w Niemczech 2014; IBM T.J. Watson Research Center w Yorktown Heights w USA i IBM Research Center w Somers w USA 2014).

Profesor Magdalena Frąc specjalizuje się w tematyce mikrobiologii i mykologii środowiskowej, bioróżnorodności funkcjonalnej i genetycznej mikrobiocenoz glebowych i mikroorganizmów oraz oceny jakości mikrobiologicznej gleb, odpadów i surowców roślinnych. W ramach wymienionych obszarów badawczych wygłosiła wiele zaproszonych referatów na konferencjach, seminariach i warsztatach krajowych oraz międzynarodowych. Jej Zespół badawczy zajmuje się zagadnieniami z zakresu mikrobiologii rolniczej i środowiskowej, w szczególności prowadzi badania dotyczące charakterystyki mikrobiologicznej jakości i zdrowotności środowiska rolniczego, opracowania rozwiązań biotechnologicznych dla zrównoważonego i ekologicznego rolnictwa, zagospodarowania produktów odpadowych z przemysłu rolno-spożywczego, właściwości gleby, bioróżnorodności mikroorganizmów oraz ich funkcji w agroekosystemach, a także odpowiedzi roślin i mikrobioty na biotyczne i abiotyczne stresy środowiskowe. Prof. Frąc jest również współtwórczynią innowacyjnych metod detekcji kluczowych patogenów roślinnych w uprawie owoców miękkich, z wykorzystaniem technik biologii molekularnej (PCR, qPCR, LAMP, NGS), a także biopreparatów o działaniu biostymulującym i ochronnym dla roślin. Główne kierunki analiz obejmują zbadanie zależności między mikroorganizmami a odpornością roślin na stresy biotyczne i abiotyczne, zrozumienie interakcji gleba-roślina-mikrobiom dla rozwoju zrównoważonych strategii hodowlanych i produkcyjnych, wykorzystanie metod bioinformatycznych i podejścia metataksonomicznego do monitorowania zdrowotności gleb i roślin oraz użycie zdobytej wiedzy w celu opracowania nowych zrównoważonych rozwiązań i wskaźników biologicznych, które mogą mieć zastosowanie w praktyce rolniczej, biotechnologii środowiskowej i ekologii. Jej badania wpisują się w założenia kluczowych dokumentów strategicznych UE, w tym Europejskiego Zielonego Ładu oraz Strategii na Rzecz Bioróżnorodności do 2030 roku, a także dotyczą tematyki w pełni spójnej z działaniami Programu Horyzont Europa, a w szczególności z misją „Troska o glebę to troska o życie” w ramach obszaru badawczego ukierunkowanego na zdrowe gleby i żywność.

Profesor Magdalena Frąc posiada duże doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi, zespołami badawczymi, a także kierowała projektem infrastrukturalnym o wartości 26 023 560,03 zł, w ramach którego utworzyła Laboratorium Mikrobiologii Molekularnej i Środowiskowej w Instytucie Agrofizyki PAN. Prof. Frąc pełni liczne ważne funkcje w krajowych i międzynarodowych organizacjach naukowych. Między innymi jest ekspertką Grupy Roboczej Komisji Europejskiej ds. misji glebowej „A Soil Deal for Europe” w Horyzoncie Europa, vice-Przewodniczącą Komisji ds. Biologii Gleby Międzynarodowej Unii Towarzystw Gleboznawczych, członkinią komitetu Nauk Agronomicznych PAN, była ekspertką Komisji Ewaluacji Nauki do oceny osiągnięć w ramach ewaluacji jakości działalności naukowej, była vice-Przewodniczącą International Society for Environmental Biogeochemistry (ISEB) oraz członkinią Komitetu Doradczego ISEB, była również Prezeską Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, a aktualnie jest członkinią Komisji Rewizyjnej PTMyk.

W ramach działań organizacyjnych prof. Magdalena Frąc powoływana była do pełnienia różnych funkcji i wykonywania wielu obowiązków z tego zakresu. W latach 2015-2018 była członkinią Komisji ds. Oceny i Rozwoju Kadry Naukowej w Instytucie Agrofizyki PAN, a od 2019 roku pełni funkcję jej Przewodniczącej. Od roku 2015 jest również członkinią Rady Naukowej IA PAN, od 2019 roku członkinią Konwentu Pracodawców dla kierunku studiów Biotechnologia – Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a od 2020 członkinią Grupy Interesariuszy Zewnętrznych przy Wydziałowym Zespole ds. Jakości Kształcenia Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS. Na podkreślenie zasługuje również Jej praca na rzecz środowiska naukowego. Jest członkinią Komisji Rekrutacyjnej dwóch Szkół Doktorskich (Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych), była członkinią Komitetów Zarządzających 2 akcji COST, a także uczestniczyła w wielu komisjach konkursowych dotyczących zatrudnienia, awansu naukowego czy rekrutacji na studia doktoranckie. Była recenzentką licznych rozpraw doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz osiągnięć naukowych w postępowaniach o nadanie tytułu profesora, które obejmowały dziedzinę nauk rolniczych oraz obszar nauk biologicznych. Była współorganizatorką licznych konferencji naukowych, w tym sześciu edycji Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego „Metagenomy Różnych Środowisk” (2016-2022), przy czym w 2017 roku była główną organizatorką tej konferencji, 2 edycji International Conference on Agrophysics (2018, 2021), organizatorką dwóch tematycznych sesji naukowych w ramach 22nd World Congress of Soil Science (Glasgow 2022) czy XVIII Kongresu Europejskich Mykologów (2019). Była inicjatorką, a od grudnia 2020 roku pełni funkcję koordynatorki inicjatywy żywego laboratorium microBIOme AGRO LIVING LAB.

Prof. Frąc bierze również udział w kolegiach redakcyjnych czasopism naukowych. Jest edytorką pomocniczą w Applied Soil Ecology (Elsevier, IF 4.046), Acta Scientiarum Polonorum s. Agricultura, Acta Mycologica oraz International Agrophysics (IF 2.317). Była lub jest redaktorką tematyczną czasopism Frontiers in Microbiology (IF 5.640), Agronomy (IF 3.417) oraz International Journal of Molecular Sciences (IF 5.924). Była również włączana w prace konsorcjum naukowego ECOTECH-COMPLEX oraz europejskiej sieci BBI, dotyczącej badań i innowacji w sferze biogospodarki, była członkinią różnych gremiów eksperckich, w tym współpracowała z NCBR jako ekspertka oceniająca wnioski badawcze oraz raporty z projektów, recenzowała wnioski projektowe dla Czeskiej Fundacji Nauki oraz wydawała rekomendacje dotyczące nagród w ramach programu TWAS (the World Academy of Sciences). Magdalena Frąc angażuje się również w działalność dydaktyczną, prowadząc wykłady z mikrobiologii środowiskowej oraz mikrobiologii środowiska z elementami biotechnologii w ramach studiów doktoranckich oraz szkół doktorskich, a także gościnnie prowadzi wykłady i konserwatoria dla studentów m.in. w ramach zajęć Bioanalityka w praktyce na UMCS.